REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO ARA-FOTOOBRAZY.PL

Rozdział I - Postanowienia ogólne

§1

Niniejszy regulamin, sporządzony na podstawie art. 8 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późniejszymi zmianami), zwany dalej ”Regulaminem”, określa zasady korzystania ze sklepu internetowego Ara- fotoobrazy.pl znajdującego się pod adresem URL http://www.ara-fotoobrazy.pl, zwanego dalej "Sklepem".

§2

Właścicielem sklepu Ara-fotoobrazy.pl jest ARA-Fotoobrazy Agata Rynn. z siedzibą w Biłgoraju, przy ul.Generała Sikorskiego 16/42, 23-400 Biłgoraj ,NIP: 9192164372, REGON: 362703445 ,zwany dalej "Administratorem".

§3

Każda osoba dokonując zakupów w Sklepie staje się jego Użytkownikiem i oświadcza, iż zapoznała się z Regulaminem Sklepu i zobowiązuje się do jego przestrzegania.

§4

Dokonywanie zakupów w Sklepie wymaga od Użytkownika posiadania aktywnego i sprawnego konta poczty elektronicznej e-mail.

§5

Administratorem Danych osobowych jest Agata Rynn, właścicielka Ara-Fotoobrazy Agata Rynn, mająca siedzbę przy ul. Generała Sikorskiego 16/42, 23-400 Biłgoraj, posiadająca NIP: 91820154372, REGON: 362703445.

§6

Gromadzone są jedynie dane osobowe podane dobrowolnie przez Użytkownika w celu niezbędnym do wykonania postanowień niniejszego Regulaminu oraz usług świadczonych na jego podstawie, oraz w celach promocyjnych i marketingowych.

§7

Użytkownik poprzez wypełnienie formularza zakupu i zaznaczenie okienka wyraża zgodę na zbieranie i przetwarzanie jego danych osobowych zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r. (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) przez Administratora w celach niezbędnych do realizacji zamówienia. Użytkownik oświadcza, iż zapoznał się z Polityką ochrony prywatności.

§8

Użytkownik w każdej chwili ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo do ich poprawienia oraz żądania ich usunięcia.Rozdział IIZakup towarów w Sklepie

§9

1. Podane w Sklepie ceny produktów są cenami brutto.

2. Ceny, o których mowa powyżej, nie uwzględniają kosztów wysyłki.

§10

1. Podstawową formą składania zamówień jest skorzystanie z mechanizmu udostępnionego w serwisie internetowym Sklepu.

2. Zamówienia można składać także za pośrednictwem poczty elektronicznej, telefonicznie oraz osobiście.

3. W przypadku niedostępności części produktów objętych zamówieniem Użytkownik jest o tym niezwłocznie informowany. Użytkownik decyduje, czy zamówienie ma być zrealizowane częściowo czy w całości anulowane.

4. Złożenie zamówienia stanowi rezerwację Towaru przez Klienta. Rezerwacja może być odwołana w dowolnym czasie i w dowolnej formie, aż do chwili zawarcia umowy sprzedaży Towaru.

§ 11

Klient może wybrać jeden z następujących sposobów zapłaty za zamówione Towary:

1. Płatność z góry;

2. Płatność przy odbiorze.

§ 12

1. Dostawa zamówionego Towaru do Klienta jest płatna.

2. Wysokość opłaty za dostawę Towaru, w zależności od sposobu dostawy, rodzaju i ilości Towaru, podana jest w cenniku dostępnym w Sklepie. Klient jest także informowany o wysokości opłaty za dostawę wybranych Towarów przed ostateczną decyzją o złożeniu zamówienia.

3. Sklep dostarcza zamówione Towary wyłącznie na adresy znajdujące się na terenie Polski.

§13

Czas realizacji zamówionych produktów: do 10 dni roboczych (czas liczony od daty zaksięgowania wpłaty do daty nadania przesyłki).

§ 14

1.Zamówiony towar wysyłany jest kurierem DPD lub pocztą polską.

2. Po wysłaniu towaru Klient dostanie numer przesyłki drogą mailową. Przesyłkę można zlokalizować pod następującym adresem:

a) Przesyłki polecone: http://sledzenie.poczta-polska.pl/

b) Przesyłki kurierskie: http://www.dpd.com.pl/subpage.asp?ID_kat=3&ID=33&Mark=18

3. Wraz z Produktem wysyłany jest paragon potwierdzający dokonanie zakupu. Na życzenie Użytkownika wystawiana jest faktura . Użytkownik zobowiązany jest do podania pełnych danych niezbędnych do prawidłowego wystawienia faktury.

§ 15

Umowa sprzedaży zamówionego Towaru zawierana jest w chwili odebrania towaru przez Klienta

§ 16

Jeżeli Klient nie jest konsumentem, a w szczególności jeżeli Klient kupił Towar w związku z prowadzoną przez siebie działalnością gospodarczą lub zawodową, odpowiedzialność Sklepu z tytułu rękojmi za wady fizyczne Towaru jest wyłączona.


Rozdział III - Wymogi techniczne

§17

1. W celu prawidłowego i niezakłóconego korzystania ze Sklepu stacja użytkowa Klienta winna spełniać poniższe minimalne wymagania techniczne:

a) pamięć RAM – 128 MB,

b) system operacyjny – Windows 98, Windows 2000, Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8 lub Mac OS X ,

c) włączona akceptacja plików cookies oraz Skryptów Java.

2. Instalacja oprogramowania o którym mowa w ustępie 1 jest przedmiotem oddzielnej umowy licencyjnej pomiędzy Użytkownikiem a licencjodawcą.

3. W Sklepie wykorzystane są pliki typu cookies.

4. Sklep informuje Użytkowników, iż oferowane usługi za pośrednictwem Sklepu świadczone są za pośrednictwem publicznej sieci Internet. W związku z powyższym Sklep zwraca uwagę Użytkowników na to, iż korzystanie z usług Sklepu może wiązać się z ryzykiem związanym z ingerencją osób trzecich w transmisję danych przesyłanych za pośrednictwem sieci Internet pomiędzy Sklepem a Użytkownikiem. Sklep zwraca szczególną uwagę Użytkownika na ryzyko związane z korzystaniem z konta użytkownika przez osoby nieuprawnione w przypadku, gdy Użytkownik nie dołoży należytej staranności przy zachowaniu poufności niepowtarzalnej nazwy Użytkownika lub hasła dostępu, lub udostępni te informacje osobom trzecim, lub będzie pozostawał zalogowany do swego konta w Sklepie mimo, że nie będzie z niego korzystał w danym momencie.

4. Administrator nie jest zobowiązany do dostarczenia powyższych urządzeń i/lub oprogramowania.

Rozdział IV - Odstąpienie od umowy i postępowanie reklamacyjne

§18

1.Zgodnie z Ustawą z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22, poz. 271), Klient ma prawo do pisemnego odstąpienia od zawieranej umowy bez podania przyczyny w terminie dziesięciu dni od dnia wydania rzeczy. W przypadku odstąpienia od umowy Użytkownik zobowiązany jest do zwrotu towaru na adres: Ara-Fotoobrazy Agata Rynn, ul. Generała Sikorskiego 16/42, 23-400 Biłgoraj. W przypadku skorzystania przez Klienta z uprawnienia, o którym mowa w ust.1, koszty zwrotu produktu pokrywa Klient

2. Zwrot jest możliwy tylko wówczas, gdy towar jest w stanie niezmienionym. Dla przyspieszenia procedury prosimy o dołączenie do zwracanego produktu dowodu zakupu (np. faktura , paragon, list przewozowy, itp.).

3. Odsyłany towar należy zapakować w sposób uniemożliwiający jego uszkodzenie w transporcie.

4. W przypadku zgodnego z prawem odstąpienia od umowy, Sklep dokona zwrotu wpłaconych kwot, w tym ceny za towar i pobrane koszty wysyłki w ciągu 14 dni.


§19

1. Reklamacje dotyczące przebiegu transakcji lub zakupionego Produktu należy kierować na adres mailowy kontakt@ara-fotoobrazy.pl lub adres ul. Generała Sikorskiego 16/42, 23-400 Biłgoraj

2. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać w szczególności następujące dane: imię i nazwisko Klienta, adres, login, ID zamówienia, datę transakcji, przedmiot i przyczynę reklamacji, dane kontaktowe.

3. Określając sposób realizacji zobowiązań Sklepu w zakresie zgłoszonej reklamacji, Użytkownik będący konsumentem, ma prawo żądać doprowadzenia produktu do stanu zgodnego z umową poprzez nieodpłatną naprawę albo wymianę, chyba, że naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów. Jeśli Użytkownik będący konsumentem z powodu nadmiernych kosztów nie może żądać naprawy ani wymiany albo jeżeli Sklep nie zdoła uczynić zadość takiemu żądaniu w odpowiednim czasie lub gdy naprawa albo wymiana narażałaby Użytkownika na znaczne niedogodności, Użytkownik będący konsumentem ma prawo domagać się stosownego obniżenia ceny albo zwrotu dokonanej zapłaty.

4. Reklamacje zgłaszane przez Użytkownika będą rozpatrywane w terminie do 14 dniu od momentu ich zgłoszenia.

5. Użytkownik zostanie powiadomiony o rozstrzygnięciu zgłoszonej reklamacji za pomocą poczty elektronicznej (e-mail).

6. W przypadku pozytywnego rozstrzygnięcia reklamacji Sklep wysyła do Klienta produkt zgodny z umową. Jeżeli naprawa lub wymiana danego produktu na nowy nie są możliwe, Sklep stosownie do złożonego przez Użytkownika alternatywnego żądania – obniży cenę lub zwróci równowartość ceny produktu, powiększoną o koszty przesyłki.


Rozdział V -Postanowienia końcowe

§20

1. Właściciel Serwisu zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu.

2. W przypadku dokonania zmian w Regulaminie, Sklep poinformuje Użytkowników o wprowadzonych zmianach, dacie od której wejdą one w życie poprzez publikację jednolitego tekstu Regulaminu na stronie http://ara-fotoobrazy.pl

3. Zamówienia złożone przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu podlegają postanowieniom poprzednio obowiązującego Regulaminu, chyba że postanowienia nowego Regulaminu są dla Użytkownika korzystniejsze. Użytkownik dokonuje akceptacji wprowadzonych do Regulaminu zmian poprzez korzystanie ze Sklepu po dacie wejścia tych zmian w życie.

§21

1. Administrator ara-fotoobrazy.pl zastrzega możliwość wystąpienia przerw w działaniu strony internetowej sklepu – w związku konserwacją , przebudową lub modernizacja sklepu.

2. Ponadto w przypadku przerw technicznych Sklep zamieści odpowiedni komunikat informacyjny na stronie sklepu ara-fotoobrazy.pl, z oznaczeniem szacowanego czasu ograniczeń w dostępności strony.